DANH MỤC

Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế

Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế

Văn phòng luật sư Nguyễn Trần & Partner xin cung cấp cho quý khách mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế mới nhất 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

 

Tôi là (3):

…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

chết ngày ………../………./……….. theo Giấy chứng tử số …………………………………..

do Uỷ ban nhân dân  …………………………………………………………………………………..

cấp ngày ………/…………/…………………………. Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà …………………………………………………………………………để lại như sau (8):

Tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài tôi ra, ông/bà …………………………………………………………………………. không còn người thừa kế nào khác.

 

                                                                                              Người nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ …………………………………