DANH MỤC

Khai Nhận Di Sản Thừa Kế

Giới thiệu về các vấn đề liên quan đến thừa kế

Hiện nay thì việc khai nhận di sản thừa kế đang ngày một trở nên quan trọng và cần thiết, để tránh các tình trạng tài sản của của chết bị thất lạc, hoặc không có ai bảo quản, bị chiếm đoạt bởi người ngoài. Vậy thì thủ tục pháp lý này là gì mà lại quan trọng như vậy?

Khai nhận di sản thừa kế là gì?

Đây là việc mà những người hưởng đi sản hoặc người được người hưởng di sản ủy quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm mục đích cuối cùng là chuyển dịch quyền sở hữu di sản từ người để lại di sản cho người hưởng thụ.

Để có thể hiểu rõ hơn vấn đề này, thì mọi người phải hiểu những khái niệm cơ bản liên quan đến việc khai nhận di sản thừa kế như:

Quyền thừa kế:

Là quyền giúp cho người chết có thể để lại di chúc, tài sản của mình cho người khác, trong đó bao gồm cả quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật và quyền được